نتایج مسابقات آزمایشگاهی

 پایه دهم ردیف نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه نمره کتبی نمره عملی جمع کل امتیاز رتبه ۱ مهدی شیخی دیدار مهدی رمضانی خواجه نصیر ۵/۱۹ ۷۵/۵۴ ۲۵/۷۴ اول ۲ حسین عابدی محمدرضا ایمانی شهید موسوی ۷۵/۱۲ ۵/۴۷ ۲۵/۶۰ دوم ۳ یلدا صادقی زهرا حسنی دارالفنون ۲۵/۱۳ ۵/۴۰ ۷۵/۵۳ سوم ۴ مریم تیموری مهسا امیدوار توحید …

Continue reading ‘نتایج مسابقات آزمایشگاهی’ »

مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی متوسطه دوم

هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای علوم تجربی متوسطه نظری برای دانش آموزان پایه دهم ویازدهم  در مورخه ۱۳/۱۲/۹۷ در محل پژوهش سرای دانش آموزی با حضور گروه های منتخب آموزشگاههای شهرستان( ۷ گروه ۲ نفره) برگزار گردید. در این مسابقه دانش آموزان در دوبخش کتبی وعملی با یکدیگر به رقابت پرداختند وپس از …

Continue reading ‘مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی متوسطه دوم’ »

جلسه هماهنگی

جلسه هماهنگی ، انتخاب داوران وبرگزاری مسابقات هفدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی متوسطه دوم  روز پنجشنبه ۹/۱۲/۹۷ ساعت ۹ صبح با حضور مدرسین کتاب آزمایشگاه علوم ف سر گرو ههای آموزشی،مسئول پژوهشگاه وپژوهشسرا در محل پژوهش سرای دانش آموزی تشکیل گردید.در این جلسه پس از صحبت وتوجیه دستورالعمل توسط مدیر پژوهش سرا ونظرات همکاران مصوب شد …

Continue reading ‘جلسه هماهنگی’ »